Search This Blog

Tuesday, November 30, 2010

The Orator - Yusup Razikov


Direction, Screenplay:
Yusup Razikov
Cinematography:
Ulugbek Khamrayev
Music :
Dmitri Yanov-Yanovsky
Cast:
B. Odilov, A. Alikhodzhayeva, D. Zakirov

No comments:

Post a Comment